ArhivPro Portal
 ISPRAVE IZ VREMENA SIGISMUNDA LUKSEMBURŠKOG I ALBERTA HABSBURŠKOG (1387.-1439.)

Isprave

signatura: II-7
Kralj Stjepan V. prepisuje i potvrđuje ispravu Bele IV. iz g. 1242., kojom Bela IV. potvrđuje povlastice Varaždina

Stephanus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gal- licie, Lodomerie, Cvmanie, Bulgarieque rex omnibus, ad quos presens scrip- tum peruen(erit), salutem in omnium saluatore. Ad vniu...
signatura: II-8
Nikolet, zagrebački sudac, prepisuje i potvrđuje županu Parisu dvije isprave predstojnika templarskog samostana sv. Martina od 1.VIII. 1311.

Nos Nicoletus iudex ciuitatis ac vniuersi ciues de monte Grech sigiiifi- camus tenore presencium quibus expedit per presentes, quod accedens ad nostram presenciam nobilis vir comes Paris exhibuit no...
signatura: II-9
Zagrebački kaptol prepisuje i potvrđuje ispravu od 1.VI. 1371., u kojoj je transumirana isprava kralja Ludovika I. od 7.V. 1371. koje se odnose na uređenje međa posjeda u Varaždinskoj županiji.

Capitulum Zagrabiensis ecclesie omnibus Christi fidelibus presentem paginam inspecturis salutem in domino sempiternam. Ad vniuersorum noti- ciam harum serie volumus peruenire, quod Jacobus filius Ph...
signatura: II-10
Zagrebački kaptol potvrđuje svoju ispravu od 28.III. 1369., kojom je prepisao i potvrdio ispravu karalja Bele IV. od 1220. o povlasticama grada Varaždina

[Capitulum Zagrabiensis ecclesie vniuersis Christi fidelibus presens scriptum inspecturis salutem in omnium saluatore. Ad vniuersorum noticiam tarn presencium quam futurorum harum serie volumus peru...
signatura: II-11
Zagrebački kaptol izvješćuje kraljicu Mariju o sporu glede međa između grada Varaždina i sinova Selk prepisujući ispravu varaždinskih podžupana Garaba i Blaša od 11.V. 1391.

Exoellentissirne principi do-mine Marie Dei gracia regine Hungarie, Dal- macie, Croacie et cetera domine ipsorum naturali capitulum Zagrabiensis eccl.esie debitas oraciones in domino äc deuotas...
signatura: II-12
Kraljica Marija Terezija osuđuje radi ogluhe plemića od Jakopovca i Kneginca u sporu s gradom Varaždinom

Nos Maria Dei gracia regina Hungarie, Dalmacie, Croacie et cetera diamus pro memoria, quod cum Georgius filius Nicolai filii Selk de Zenth Jacab, item Ladislaus filius Philippi et Stephanus filius eiu...
signatura: II-14
Ugarski palatin Stjepan prepisuje i potvrđuje ispravu čazmanskog kaptola od 14.VIII 1390., u kojoj je transumirana isprava kralja Sigmunda od 23.IV. 1390., koje se odnose na nasljedstvo Urgovanovih posjeda

Nos Stephanus regni Hungarie palatinus et iudex Comanorum memorie commendantes tenore presencium significamus quibus expedit vniuersis, quod Gregorius filius Nicolai dicti Aztalnok feria tercia prox...
signatura: II-15
Toma, podban i župan križevački, i plemićki suci Križevačke županije prepisuje i potvrđuje sljedeće isprave:; 1.Kralja Žigmunda od 16.IV 1390., kojom određuje pravo nasljedstva sestrama i kčerima Urgovanovim i ; 2.Emirika Bubek od 10.XI. 1391., kojom prepisuje i potvrđuje ispravu Čazmanskog kaptola od 14.XII. 1390., u kojoj je transumirana Žigmundova isprava od 23.IV 1390., koje se odnose na nasljedstvo Urgovanovih posjeda.

N]os magist er Thomas vicarius ac vieebanuis et comes TMsiensis ac iudi- ces inobilium eiusdem comitatus memorie oommendantes tenore presencium significamus quibus expedit vniuersis, quod cum in cau...
signatura: III-16
Kralj Sigismund prepisuje i potvrđuje ispravu kralja Ludovika od 10.IV.1373., kojom Ludovik prepisuje i potvrđuje svoju ispravu od 13.VI 1357., kojom oslobađa grad Varaždin od sudbenosti župana varaždinskoga

Propria commissione domini nostri regis. Sigismundus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque rex ac marchio Brandcmburgen- sis, sacri Romani ...
signatura: III-17
Zagrebački kaptol potvrđuje da je Nikola, sin Jurse de Kalin, uložio protest u ime nekih plemića protiv grada Varaždina radi prisvojenja nekih posjeda, naročito Kneginca

Nos capitulum ecclesie Zagrabiensis memorie commendamus tenore pre- sencium significantes quibus expedit vnmersis, quod Nicolaus filius lursa de Kalyn, districtus de Moraucha, in personis nobilium d...
signatura: III-18
Kralj Sigismund prepisuje i potrđuije ispravu Bele IV. od god. 1220., kojom Bela potvrđuje Varaždinu povlastice slobodnoga grada

Sigismundus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gal- licie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque rex ac marchio Brandeniburgensis, sacri Romani imperii archvcamararius, nec non Bohemie ...
signatura: III-19
Zagrebački kaptol prepisuje i potvrđuje ispravu kralja Sigismunda od 2.VIII 1407., kojom Sigismund prepisuje i potvrđuje ispravu Bele IV. od 19.V.1256., kojom Bela dosuđuje Varaždincima otok Tursoy, koji je svojatao župan Juraj, sin župana Luke

Capitulum ecclesie Zagrabiensis omnibus Christi fidelibus presentibus cl futuris presencium noticiam habituris salutem in eo, qui est cunctorum in se sperancium vera salus. Ad vniuersorum noticiam h...
signatura: III-20
Zagrebački kaptol prepisuje i potvrđuje ispravu kralja Sigismunda od 14.X. 1406., kojom Sigismund nanovo potvrđuje gradu Varaždinu neke zemlje

Capitulum ecclesie Zagrabiensis omnibus Christi fidelibus presentibus et futuris presencium noticiam habituris salutem in eo, qui est cunctorum salus. Ad vniuersorum noticiaTi harum serie volumus pe...
signatura: III-21
Čazmanski kaptol potvrđuje da su plemići od Kneginca izjavili, da se u parnici između njih i Varaždina pokoravaju presudi Hermana Celjskog

Nos capitulum Chasmensis memorie commendamus per presentes, quod Woyn filius Nicolai filii Gregorii de Kapolna, ex oondam iiobili domina Margaretha voćata filia Ladislai filii Philippi filii Pa...
signatura: III-22
Herman Celjski, pozivajući se na ispravu čazmanskog kaptola od 7.XII. 1411., koju prepisuje, odlučuje, da dvije trećine posjeda Kneginec pripadaju gradu Varaždinu, a treća trećina, plemićima od Kneginca, ako do Duhova 1412. dokažu svoje pravo na Kneginec

Nos Hermanus Cilie Segorieque(!) comes et cetera memorie commeii- damus tenore presencium significantes quibus expedit vniuersis, quod nobiles de Knegyncz infranominati, videlicet Woyn filius Nicola...
signatura: III-23
Herman Celjski, pozivajući se na ispravu čazmanskog kaptola od 7.XII. 1411., produžuje parnicu između grada Varaždina i plemića od Kneginca do 17.I. 1412.

Nos Hermanüs Cilye Zagorieqüe comes et cetera significamus per pre- sentes quibus expedit vniuersis tarn presentibus quam futuris pro et con- trouersias et lites, que se uertuntur inter no...
signatura: III-24
Kralj Sigismund prepisuje i potvrđuje svoju ispravu od 14.X. 1406., kojom nanovo potvrđuje gradu Varaždinu neke zemlje

Relacio domini Nicolai de Gara regni Hungarie pala- tini ac vicarii regie maiestatis in regnis eiusdem generalis: Sigismundus Dei gracia Romanorum rex semper augustus ac Hungarie, Dalmacie, Croacie...
signatura: IV-25
Kraljica Barbara izuzimlje posjed Kneginec od plaćanja kunovine

Nos Barbara Dei gracia Romanoruni ac Hungarie et cetera regina me- morie commendantes tenore presencium significamus quibus expedit vniuer- sis, quod nos volentes et cupientes possessionem Knegynch ...
signatura: IV-28
Kralj Sigismund prepisuje i potvrđuje ispravu od 14.X.1406., kojom dopušta gradu Varaždinu, da odabere jedan dan u godini za sajam, na koji mogu doći trgovci i drugi ljudi s robom pod zaštitom kraljevom, a da ne plate tridesetinu

Sigismundus Bei gracia Romanorum rex semper auguetus ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie. Gallicie, Lodomerie, Comanie. Bulgaiieque rex, marchio Brandemburgensis et Lucemburgensis ...
signatura: IV-30
Kralj Sigismund potvrđuje gradu Varaždinu pravo na zemljišta i posjede, među njima: zemlje stećene zamjenom s Ivanovcima, pola otoka kod sela Vorofo, Kneginec i pola šume Plink

Commissio propria domini regis.; Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum rex semper augustus ac Huu-; garie, Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera rex memorie eommendantes; tenore presenciu...
signatura: IV-31
Zagrebački kaptol prepisuje i potvrđuje svoju ispravu od 6.X.1372., kojom se određuju međe između posjeda grada Varaždina i posjeda Trnovca

Nos capitulum ecclesie Zagrabiensis notum facimus tenore presencium, quibus expedit vniuersis, quod Wythko procurator curie reuerendi in Christo patris domini Johannis episcopi dicte ecclesie doniini ...
signatura: V-33
Kralj Sigismund osuđuje radi ogluhe Jurja, Andriju i Nikolu od Ludbrega u parnici s gradom Varaždinom

Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum rex semper augustus ac Hun- garie. Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera rex damus pro memoria, quod Georgius iitteratus pro iudice ac iuratis et ceteris ciuibus ci...
signatura: V-34
Kralj Sigismund nalaže varaždinskom županu i plemićkim sucima, da pošalju svoga izaslanika, koji će istražiti istinu o napadaju Andrije od Grebena na varaždinskog građanina Barnabu, o čemu neka ga obavijeste

Sigismundus Dei gracia Romanorum rex semper äugustus ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera rex fidelibus nostris comiti vel vice- comiti et iudicibus nobilium comitatus ^arosdie...
signatura: V-35
Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Sigismunda da je kraljev izaslanik pozvao pred kralja za 29.IX. 6.X.1429., Jurja, Nikolu i Andriju od Ludbrega u sporu glede međaposjeda njihovih i grada Varaždina

Serenissimo principi et domino domino Sigisrnundo Dei gracia Roma- norum regi semper augusto ac Hungaria, Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera regi, domino ipsorum naturali capitulum ecclesie Chasme...
signatura: V-36
Čazmanski kaptol odgađa uređenje međa posjeda grada Varaždina i posjeda zagrebačkoga kaptola radi odsutnosti kraljevog izaslanika do 15.IX. 1429.

Nos capitulum ecclesie Chasmensis memorie commendamus per präsen- tes, quod causa, que in facto reambulacionis, reuisionis et sequestracionis metarum inter ciues Warosdienses actores ab vna, ac...
signatura: V-37
Kralj Sigismund nalaže Čazmanskom i Požeškom kaptolu, da pošalju svoje izaslanike, u prisustvu kojih će kraljev izaslanik označiti međe između posjeda grada Vaaždina te posjeda zgrabačkog biskupa Ivana i zagrebačkog kaptola

Commissio propria domini regis. Sigismundus Dei gracia Romanorum rex semper augustus ac Hungarie, Bobemie, Dalmacie, Croacie et cetera rex fidelibus nostris Chasrnensi et de Posega ecclesiarum capitul...
signatura: V-39
Kralj Sigismund odgađa rješenje parnice između grada Varaždina i zagrebačkoga biskupa Ivana radi međa posjeda grada Varaždina i Bodogazonfalfe...

Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum rex semper augustus ac Hun- garie, Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera rex memorie commendamus per presentes, quod Lorandus litteratus de Martinoucz pro reueren...
signatura: V-40
Kralj Sigismund odgađa sa 6.-13.I.1430. predočenje dokumenata Elizabete od Zabočine i Katice i Klare od Jakopovca u parnici s gradom Varaždinom

Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum rex semper augustus ac Hun- aarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera rex damus pro memor[i]a, quod instrumentalem exhibicionem, quam nobiles domine Elizabeth fi...
signatura: V-42
Kralj Sigismund osuđuje radi ogluhe Ivana i Jurja sinova Antuna od Grebena, u parnici s gradom Varaždinom

Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum rex semper augustus ac Hun- garie, Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera rex damus pro memoria, quod Jacobus litteratus de Breztouech pro prouidis viris iudice, iur...
signatura: V-43
Kralj Sigismund osuđuje radi ogluhe Jurja, sina Herka od Zajezde, u parnici s gradom Varaždinom

Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum rex semper augustus ac Hun- garie, Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera rex damus pro memoria, quod Jacobušlitteratus de Breztouch pro iudiće, iuratis e...
signatura: V-45
Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Sigismunda, da je pozvao pred njega za 6.-13. I. 1430. Ivana, sina Mikotića od Bartolovca, u parnici s gradom Varaždinom

Serenissimo principi et domino domino Sigisniundo Dei gracia Roma- norum regi semper augusto ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera regi, domino ipsorum naturali capitulum ecclesie Chasme...
signatura: V-46
Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Sigismunda, da je pozvao pred njega za 6.-13.I.1430. Ivana i Jurja, sinove Antuna od Rebena, u parnici s gradom Varaždinom

Serenissimo principi et domino domino Sigismundo Dei gracia Roma- norum regi semper augusto ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera regi, domino ipsorum naturali capitulum ecclesie Chasmen...
signatura: V-47
Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Sigismunda da je pozvao pred njega za 6.-13.I.1430. Jurja, Nikolu i Andriju od Ludbrega u parnici s gradom Varaždinom

Serenissimo principi et domino domino Sigismundo Dei gracia Roma- norum regi semper augusto ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera regi, domino ipsorum naturali capitulum ecclesie Chasmen...
signatura: V-48
Kralj Sigismund osuđuje radi ogluhe Antuna, sina Stjepana od Bartolovca, u parnici s gradom Varaždinom

Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum rex semper augustus ac Hun- garie, Rohemie, Dalmacie, Croacie et cetera rex damus pro memoria, quod Jacobus litteratus pro iudice, iuratis et ciuibus ciuitatis War...
signatura: V-49
Kralj Sigismund osuđuje radi ogluhe Nikole od Grebena u parnici s gradom Varaždinom

Nos Sigisjnundus Dei gracia Romanorum rex semper augustu ac Hun- garie, Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera rex damus pro memoria, quöd Jacobus litteratus pro iudice, iuratis et ciuibus ciuitati...
signatura: V-50
Kralj Sigismund osuđuje radi ogluhe Ivana, sina Herka od Zajezde u parnici s gradom Varaždinom

Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum rex semper augustus ac Hun- garie, Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera rex damus pro memoria, quod Jacobus litteratus pro iudice, iuratis et ciuibus ciuitatis W...
signatura: V-51
1.Kralj Sigismund osuđuje radi ogluhe Jurja, sina Ivana od Ludbrega, u parnici s gradom Varaždinom.

Nos Sigismundus Dei gracia Romanoriim rex semper augustus ac Hun- garie, Bohemie, Dalmaciej Croaeie et cetera rex damus pro memoria, quod Jacobus litteratus pro iudice, iuratis et ciuibus ciuitatis Va...
signatura: V-52
Kralj Sigismund nalaže čazmanskom kaptolu, da za 24.IV.-1.V.1430. pozove pred njega Katicu, kćer Nikole, i Klaru, unuku, Nikole od Jakopovca, u parnici s gradom Varaždinom

Sigismundus Dei gracia Romanorum rex semper augustus ac Hungarie,; Bohemie, Dalmacie, Croaeie et cetera rex fidelibus nostris capitulö ecclesie; Chasmensis salutem et graciam. Noueritis...
signatura: V-53
Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Sigismunda, da je pozvao pred njega za 24.IV.-1.V.1430. Klaru, unuku Nikole, od Jakopovca u parnici s gradom Varaždinom

Serenissimo principi et domino domino Sigismundo Dei gracia Romano-; rum regi semper augusto ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera; regi, domino ipsorum naturali capitulum eccles...
signatura: V-54
Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Sigismunda, da je pozvao pred njega za 24.IV.-1.V. 1430.

Serenissimo principi et domino domino Sigismundo Dei gr acia Romano-; rum regi semper augusto ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croäcie et cetera; regi, domino ipsorum naturali capitü...
signatura: V-55
Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Sigismunda, da je pozvao pred njega za 24.IV.-1.V.1430. Ivana, sina Herka od Zajezde, u parnici s gradom Varaždinom

Serenissimo principi et domino domino Sigismundo Dei gracia Roma-; norum regi semper augusto ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie et; cetera regi, domino ipsorum naturali capitulum eccles...
signatura: V-58
Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Sigismunda da uređenje pitanja nekih zemalja koje je pokušao na biskupovom posjedu Brodogazonfala između Varaždina i zagrebačkog kaptola nije uspjelo, jer kaptol ostaje kod tvrdnje, da je Varaždin prisvojio zemlje nastav?

Serenissimo principi domino domino Sigismundo Dei gracia Romanorum; regi semper augusto ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera regi,; domino ipsoruni naturali capitulum ecclesie C...
signatura: V-59
1.Kralj Sigismund odgađa parnicu između grada Varaždina i Zagrebačkog biskupa Ivana za 29.IX.-6.X. 1430.

Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum rex semper augustus ac Hun-; garie, Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera rex damus pro memoria, quod; difecussionem reportate seriei cuiusdam arbitratiue d...
signatura: V-60
Kralj Sigismund poziva preda se za 29.09. - 6.10.1430. Benedikta, Jurja i Ivana od Bartolovca u parnici s gradom Varaždinom.

Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum rex semper augustus ac Hun-; garie, Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera rex damus pro memoria, quod; difecussionem reportate seriei cuiusdam arbitratiue...
signatura: VI-61
Kralj Sigismund poziva preda se za 29.09. - 06.10.1430. Elizabetu, unuku Stjepana od Zobočine u parnici s gradom Varaždinom.

Nos Sigismundus Dei gracia Bonianorum rex semper augustus ac Hun-; garie, Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera rex damus pro memoria, quod; instrumentalem exhibicionem, quam nobilis domina Eli...
signatura: VI-62
Kralj Sigismund odgađa rješenje parnice između grada Varaždina te sinova Herka od Zajezde i drugih plemića iz varaždinske žuapnije do svoga povratka iz Njemačke.

Nos Sigismundus Romanorum rex semper augustus ac Hungarie, Bo-; hemie, Dalmacie, Croacie et cetera rex damus pro memoria, quod nos ad-; iudicacioni et discussioni quorundam causarum, que int...
signatura: VI-63
Čazmanski kaptol izvješćuje, da rješenje parnice između grada Varaždina i zagrebačkog kapotola odgađa dso 29.09.-06.10. 1430.

Nos capitulum ecclesie Chasmensis inemorie commendarhiis per präsen-; tes, quod Laurencius litter atus ciuis ciuitatis Varosdiensis pro iudice ac; iuratis ciuibus totaque communitate ei...
signatura: VI-64
Kralj Sigismund odgađa do svoga povratka iz Njemačke predočenje dokumenata Elizabete, unuke Stjepana od Zabočine, u parnici s gradom Varaždinom.

Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum rex semper augustus ac Hun-; garie, Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera rex damus pro memoria, quod; instrumentalem inhibiciönem, quam nobilis domina...
signatura: VI-65
Kralj Sigismund odgađa do svoga povratka iz Njemačke predočenje dokumenata Katice i Klare od Jakopovca u parnici s gradom Varaždinom.

Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum rex semper augustus ac Hun-,; garie, Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera rex damus pro memoria, quod; instrumentalem exhibicionem, quam nobiles domine K...
signatura: VI-66
Kralj Sigismund odgađa do svog povratka iz Njemačke predočenje dokumenata Jurja i Ivana sinova Herka od Zajezde, u parnici s gradom Varaždinom.

Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum rex semper augustus ac Hun-; garie, Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera rex damus pro memoria, quod; instrumentalem exhibicionem, quam Georgius et Johanne...
signatura: VI-68
Kralj Sigismund dopušta Varaždincima, da slobodno trguju po svim njegovim kraljevnama, a da ne potpadaju ni pod čiji sud, osim varaždinski.

Sigismundus Dei gracia Romanorum rex ssmper augustu%C2%BB ac Hungarie,; Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera rex fidelibus nostris vniuersis et; singulis prelatis, baronibus, cornitibus, caste...
signatura: VI-69
Varaždinski župan Stjepan Kuhinger de Batina i plemički suci izjavljuju, da je zastupnik grada Varaždina uložio pred njima protest protiv nekih plemića, među njima protiv sinoga Herka od Zajezde, radi prisvajanja nekih gradskih posjeda.

Nos Stephanus Kwhynger de Bathyna oomes ac iudioes nobilium co-; mitatus Varosdiensis memorie commendamus, quod venieodo ad nostram; presenciam vir providus Laurencius litteratus ciuis opidi W...
signatura: VI-70
Kralj Sigismund odgađa do 13.01.1435. predočenje dokumenata Jurja i Ivana, sinova Herka od Zajezde u parnici s gradom Varaždinom.

Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum imperator semper augustu%C2%BB ac; Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera rex damus pro niemoria,; quod instrumentalem exhjbicionem, quam Georgius...
signatura: VI-71
Kralj Sigismund odgađa do 13.01.1435. predočenje dokumenata Elizabete, unuke Stjepana od Zabočine, u parnici s gradom Varaždinom.

Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum imperator semper augustus; ac Hüngarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera rex damus pro memoria,; quod instrumentalem exhibicionem, quam nobilis do...
signatura: VI-72
Kralj Sigismund osuđuje radi ogluhe Jurja, Nikolu i Andriju od Ludbrega u parnici s gradom Varaždinom.

Nos Sigismundus Dei gracia Romanorurn imperator semper augustus; ac Hungarie, *Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera rex damus pro memoria,; quod Laurenciüs litteratus ciuis Varasdiensis p...
signatura: VI-74
Kralj Sigismund osuđuje radi ogluhe plemiće od Bartolovca u parnici s gradom Varaždinom.

Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum imperator semper augustus; ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera rex damus pro memoria,; quod Laurencius litteratus pro iudice et iuratis ceter...
signatura: VI-75
Kralj Sigismund osuđuje radi ogluhe plemiće od Grebena u parnici s gradom Varaždinom.

Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum imperator semper augustug; ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera rex damus pro memoria,; quod Laurencius litteratus pro iudice et iuratis ceter...
signatura: VI-76
Kralj Sigismund osuđuje radi ogluhe Katicu i Klaru od Jakopovca u parnici s gradom Varaždinom.

Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum imperator semper augustus ac; Hungarie, Rohemie, Dalmacie, Groacie et cetera rex damus pro memoria,; quod Laurencius litteratus pro iudice et iuratis ceter...
signatura: VI-77
Kralj Sigismund osuđuje radi ogluhe Andriju, sina Stjepana od Ludbrega, u parnici s gradom Varaždinom.

Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum imperator semper augustu? ac; Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera rex darnus pro memoria,; qmod Lauremciuis litteratus pro iudice et iuratis cet...
signatura: VI-78
Kralj Sigismund osuđuje radi ogluhe Jurja i Ivana , sinove Herka od Zajezde u parnici s gradom Varaždinom.

Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum imperator semper augustus ac; Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera rex damus pro memoria,; qiioa Laurencius litteratus pro iudice et iuratis cete...
signatura: VI-79
Kralj Sigismund osuđuje radi ogluhe Elizabetu, unuku Stjepana od Zobočine, u parnici s gradom Varaždinom.

Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum imperator semper augustus ac; Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie et cetera rex damus pro memoria,; ; quod Laurencius litteratus pro iudice et iuratis...
signatura: XI-156
Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Matiju Korvina, da je pozvao pred njega, za 24.04.-01.05. 1478. Nikolu, sina Ladislava Herka od Zajezde, njegove kćeri Elizabetu i Doroteju, te zagrebačkoga biskupa Osvalda u parnici s gradom Varaždinom.

No%C2%AE comes Stephanus de Bathor iudex curie serenissimi principis domini; Mathie Dei gracia regis Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Groacie et cetera da-; mus pro memoria, quod Gregorius Petroth...
signatura: XII-164
Čazmanski kaptol izjavljuje, da su zastupnici grada Varaždina uložili pred njim prostest, protiv nekih plemića i franjevaca radi prisvajanja posjeda Goričan, Zbelava, Kučani i Velkovec.

Nos capitulum ecclesie Chasmensis memorie commendamus per pre-; eentes, quod nobiles et cireumspeeti Ambrosius carnifex et Nioolaus Ober-; delych. ciues Warasdienses, in suis ac tocius communi...